> बंगला सेक्स कहानी - Bangla Sex Kahani

बंगला सेक्स कहानी - Bangla Sex Kahani

Posted on Saturday, 6 October 2012 | No Comments


बंगला सेक्स कहानी

मेरो नाम निर्मला हो । मेरो घर काठमांडू मा छा। हमिहारू को दस जनको परिवार छा । मेरो बूवा। आमा एइघट जाना डाइ आंड भाभी। हमिहारो एक कई ताओ मा बासचाओ। मेरो आगे 24 एर्स को छा। मा निक्ाी चलो छो। मलाई जटीखेर पानी चिकना माँ लगचा। मेरो पानी लड़का को जस्टो जुंगा आया को छा। बेला बेला मा आफ़नो पुटी चक कखही मौत को जुंगा कत्चाओ।

ला अबा मा मेरो कथा भान छो। मेरो पाहिलो सेक्श एक्शपेरिएनसे मेरो डाइ शायम संगा भायको हो जाती बेला मेरो आगे 15 एर्स मात्रा तियौ। मेरो पुटी मा झट हारू आया का थिया। एक मेरो आमा बूवा नटएदर कहा जानो भायको तियौ। फमिल्य का सबाई जाना बहिरा थिया घर मा रा श्याम डाइ मात्रा तियौ। राती मलाई रा डाइ लाई भाट् कहयौ। आनी सूतना लगाए को बेला डाइ लाई मलाई निर्मला मा रा टीमी संगाई सूटयौ है भानू भयौ। मैलाई हूँचा भने। एक चीन मा डाइ लाई ट्व खोलनो भयौ। मलाई सूढ़ नो भयौ नानी फ़िल्म हरेचओ। मलाई हूँचा भनाए। डाइ ब्लूए फ़िल्म लगाओ नो भयौ जून मैलाए पहिलाए नई धेरैई छोटी हेरी सकाई की थिया । मेरो मामा को चोरा लाई मलाई फ़िल्म हेर 342;ाई चक चीकाई को तियौ। तैइया सैलाई हामी दुबई जाना मिलराए फ़िल्म हेरदाई तियौ। डाइ मेरो पुटी हांड लनो भयौ फ़िंगेरिंग

गरना तलनो मैलाई पानी डाइ को लाडो मौत लियर चोस ना तलाई । त्यौ बेला डाइ मेरो पुटी रा चक पानी छत नो भायू हे फुक्क़ मे लीके दोग ।

Leave a Reply

Powered by Blogger.